Hizmetlerimiz

 

TASDİK HİZMETİ

Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi yıllık beyannameleri ve bunlara ekli diğer bildirimler.

Katma Değer Vergisi (KDV).

  • İhracat istisnasından ve indirimli orandan kaynaklanan iade hakkı doğuran işlem ve belgeler.
  • Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil - terkin işlemleri tasdiki.
  • Gümrük Beyanname tasdiki.

Özel Tüketim Vergisi ile ilgili tasdik raporları.

Mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan raporlar.

  • Vergi teşviki, vergi iadesi ve vergi muafiyetine ilişkin raporlar.
  • Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan raporlar (sermayenin korunması vb.).
  • 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu paylarının ödenmesi işlemleri.