Yayınlar

SİRKÜLER

SİRKÜLER NO: 2019/01

SİRKÜLER NO: 2019/01

17.01.2019 tarihinde kabuk edilen, 8 Ocak 2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 7161 Sayılı
kanunun 18. Maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir.

Dövizli ya da dövize endeksli düzenlenmiş faturaların matrahlarıyla ilişkili olarak oluşacak kur farkları için
daha önce KDVGU Tebliğle fatura düzenlenmesi uygulaması 18.01.2019 tarihinden sonra kanuni zorunluluk
haline getirilmiştir.

KDVUG Tebliğdeki “5.3.Kur Farkları” bölümünde, bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade
edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra
ödenmesi halinde;

- Teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur
farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya
hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV
hesaplanacağı,

- Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı
tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV
hesaplanacağı,

- Yılsonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan değerlemeler
sonucu oluşan kur farkları üzerinden KDV hesaplanmayacağı,

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Saygılarımızla,
Detay Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Aş.

30 Ocak 2019 Çarşamba